You are not logged in.
Lost Password?

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Producer
Gunpei Yokoi

Director
Hiroji Kiyotake
Hirofumi Matsuoka

Graphic Design
Masahiko Mashimo
Tomoyoshi Yamane
Takehiko Hosokawa
Masani Ueda
Takashi Ono

Chief Programmer
Kota Fukui

Main Program
Masaru Yamanaka
Masahiro Kawano
Tsutomu Kaneshige
Satoshi Matsumura
Takanubo Nakashima

Sound Composition
Kazumi Totaka

Coordinator
Kenichi Nakamura
Hiroki Sotoike

Artwork
Yasuo Inoue
Norikatsu Furuta
Yusuke Nakano

Product Debug & Testing Unit
Super Mario Club

Special Thanks
Noriyuki Soro