Nicht eingeloggt.
Passwort vergessen?

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Producer
Gunpei Yokoi

Director
Takeshi Kono

Chief Programmer
Hideo Sugiyama

Main Program
Mitsuto Nagashima

Graphic Design
Yoshimori Aisaka
Osamu Koyanagi
Yoshikazu Hiraki

Sound Creator
Ken Kojima

Sound Effects
Tadashi Nakatsuji

Game Coordinators
Masao Yamamoto
Takahiro Harada
Hitoshi Yamagami

Manual Editor
Masafumi Sakashita
Yasuo Inoue
Norikatsu Furuta

Product Debug & Testing Unit
Super Mario Club

Special Thanks
Takehiro Izushi
Akihiko Matsunami
Natsuo Imai
Nobuko Rissen