You are not logged in.
Lost Password?

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi
Takashi Takebe

Producer
Kazunori Yasui

Director
Hitoshi Okuno

Chief Programmer
Asato Obisawa

Main Program
Mitsuhiro Takahashi
Azuo Tsubota
Koji Kaneta
Masatoshi Sugibayashi
Shoichi Tahata

Graphic Design
Atsushi Kakutani
Kazushi Kousaka
Kazuhito Goto
Takaki Yukita
Misa Nagai
Tomoaki Urita
Hirofumi Ohtake

Game Design
Toshiyuki Takatsu
Shin Sasaki
Tsutomu Komiyama

Sound Composition
Shoji Tomi
Minoru Endo

Product Debug & Testing Unit
Super Mario Club