You are not logged in.
Lost Password?

Production Manager:
Eisaku Maniwa

Executive Producer:
Kazumasa Ogata

Producer:
Nobuyuki Tanaka

Advisor:
Norihiko Ushimura

Special Thanks:
Sotsu Agency,
Toshikazu Fukamori,
Kodansha,
Takayuki Kanai,
Yasuhiro Zenzai

Program:
Hijiya Rodriguez,
Tarou Yamada (Wizard),
Junichi Kuroki,
Kenji Baba,
Hideaki Inano,
Toshio Yakuwa (Yakuwa 107 Toshiya Okutaru)

Graphic:
Hiroyasu Hanaki,
Akira Otsuka,
Yoshito Ozaki,
Masafumi Ninomiya

Sound:
Takashi Kumegawa,
Akiko Hida