You are not logged in.
Lost Password?

Executive Producer
Hidetoshi Endo

Producer
Masanori Wake

Director
Takafumi Horio

Technical Support
Kaori Shirozu

3-D Animator
Shigeki Fujiwara
Masato Tobisawa

Programmer
Yuichi Ochiai

Game & Graphic Designer
Kenichi Yokoo

Modeling Artist
Hideki Hatanaka

Panic Advisor
Kazuyuki Nakashima

Music Composer
Shinichi Sakamoto (WSS)
Atsushi Chikuma

Music Supporter
Katsunori Takahasi

3-D Musician
Keisuke Mitsui

Panic Brothers
Hiromi Tomisawa
Hirofumi Ohtake
Tsunomi Komiyama

Panic Advisor
Tomonori Matsunaga

Special Thanks To
Shigeki Fujiwara
Masato Tobisawa
Chipara
Masato Toyoshima
Kenji Kawase
Susumu Hibi
Daigoro Shihodo
Chigake Takahashi
Miki Kisaka
Marika Fujimoto