You are not logged in.
Lost Password?

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Producer
Gunpei Yokoi

Director
Masao Yamamoto
Hitoshi Yamagami

Program Director
Yasu Shimokawa

Main Program
Toshifumi Hiroo
Takanubo Nakashima
Takeshi Nagareda
Mitsunari Tani

Graphic Design
Ryuji Kuwaki

Sound Composition
Hitoshi Fukushima
Morihito Iwamoto

Product Debug & Testing Unit
Super Mario Club

Special Thanks
Toru Osawa
Hirokazu Tanaka
Takehiro Izushi